Rólunk Programok Hírek Archívum Alapadatok Adatvédelem

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY
Véglegesítve 2018. május 25-én.

  ADATOK

Egyesület adatai

A szolgáltató neve: Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE)
A szolgáltató székhelye:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi ú. 25.
Adószám:
18288528-1-07
SMS:
+36 30 301-1971
E-mail:
naboke@freemail.hu
WEB:
http://www.naboke.hu/

A www.naboke.hu weboldal tulajdonosa a Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete, a továbbiakban rövidített nevén NABOKE.

A regisztrátor/tárhelszolgáltató adatai:

A regisztrátor neve: Drávanet Zrt. (Registrar)
A regisztrátor elérhetőségei:
Cím:
    H-7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Ország:
           HU
Telefon:
          +36 72 504005
Telefax:
          +36 72 310662
URL:
   http://www.dravanet.hu/

Jogszabályi megfelelések

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja: a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a www.naboke.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) az egyesületi tagkérelemhez megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak. A honlap megtekintése bárki számára ingyenesen hozzáférhető, a személyes adatok megadása nem szükséges.

A Szolgáltató az alábbi adatvédelmi szabályokat alkalmazza:

Az Ön által megadott adatokat (pl. a Tagbelépési Nyilatkozat űrlap kitöltésével) a NABOKE kizárólag kapcsolattartás és érdekképviselet céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a NABOKE birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.naboke.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Az oldalon megjelenő minden szöveges vagy képi tartalom szerzői oltalom alatt áll, azoknak bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a NABOKE előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon megjelenő tartalom a NABOKE szellemi alkotása.

Tagbelépési nyilatkozat:

A NABOKE tagságába belépni kívánó, a honlapról letölthető és a naboke@freemail.hu E-mail címre, vagy a NABOKE székhelye címére postai levélként beküldhető, vagy személyesen a NABOKE elnökének kinyomtatott formában átadható Tagbelépési Nyilatkozat - a saját adataival kitöltött - űrlappal kérelmezheti tagsági jogviszonyát az egyesületbe, ezzel az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az adatkezelés célja

A honlapon elhelyezett jelentkezési lapban szereplő adatok kizárólagosan az általános kapcsolattartást, valamint az érintett érdekeinek képviseletét segítik.

Az adatkezelés jogalapja

– a Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés

a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor;

– a hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a hírlevélre történő feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, melyre szükséges a Felhasználó figyelmét felhívni;

– A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;

Az adatkezelő megnevezése

Név: Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi ú. 25.
Adószám: 18288528-1-07
SMS: +36 30 301-1971
E-mail: naboke@freemail.hu

Az adatkezelés időtartama

– A Felhasználó személyes adatainak kezelése megszűnik a tagsági viszony törlésekor, megszüntetésekor

– A tagsági viszony megszüntetését és a személyes adatok törlését a Felhasználó: e-mailben vagy postai úton kérelmezheti.

COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

Tájékoztatjuk arról, hogy a honlap külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

Adatbiztonság

– A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

– A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE), 8000 Székesfehérvár, Rákóczi ú. 25.

E-mail: naboke@freemail.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

d. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

e. döntést hozni, és

f. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

– Székesfehérvári Törvényszék, 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)

E-mail címek felhasználása:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználók által megadott e-mail címekre a Felhasználó hozzájárulásával kizárólagosan a kapcsolattartáshoz és adott esetben az egyesületi érdekképviselettel kapcsolatos e-maileket küld. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban

– a Felhasználó azonosítását,

– a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az adatvédelmi nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez fordulhat. Jelen nyilatkozat a tagsági kérelem és regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, valamint a tagsági kérelem elküldésekor megadott személyes adatait kezelje. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul E-mailben értesíti.

Székesfehérvár, 2018. május 25.

 

Dr. Hendrik István elnök sk.

Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE)